Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

STARTInformacje o przetwarzaniu danych osobowych

W obu wymienionych przypadkach, zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez wysłanie oświadczenie: „Ja, niżej podpisany, cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Up Blue sp. z o.o.” na adres e – mail: kontakt@upblue.pl.

Czas przetwarzania danych osobowych

Up Blue sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji  handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez rok od dnia otrzymania przez Państwa oferty handlowej Spółki), a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Up Blue sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży. Po upływie wskazanych okresów czasu, Państwa dane zostaną przez Up Blue sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

Dane Administratora danych osobowych i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest Up Blue spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Maya 1, 61 – 371 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597251, posiadająca numer NIP: 7831736517 i Regon: 363544109.

 

Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod numerem telefonu: 501 063 329 i adresem e -mail: ochronadanych@upblue.pl.

UpBlue - agencja SEM